بسته بندی انواع کره حیوانی و مارگارین

پس از تامین کره مورد نظر از پیمانکار معتبر و حمل توسط کانتینهای سردخانه دار به شرکت  و تائیدیه واحد کنترل کیفی   کره در سردخانه مستقر و بر حسب نیاز به آمادگاه منتقل می شود .

با توجه به برنامه تولید روزانه  مقدار معینی به بخش تولید ارسال شده و پس از خروج از پوششهای محافظ جهت خرد و یکنواخت شدن به دستگاه میکروفیکس منتقل می گردد سپس از طریق پمپ به سیلوهای دستگاههای بسته بندی انتقال و توسط دستگاهها به سایزهای مختلف تبدیل می گردد .

در نهایت قالبهای خروجی کارتن گذاری و به سردخانه قرنطینه ارسال و پس از تائیدیه کنترل کیفی به بازار مصرف عرضه می گردند .

درحال ارسال
امتیاز کاربر 5 (5 رای)