آدرس :

آدرس : تهران – کیلومتر 10 جاده قدیم کرج – بلوار شهید سامانی پور – خیابان انبارهای عمومی ایران
خیابان البز اول – پلاک 6

کدپستی : ۱۳۷۹۸۴۴۷۱۱

تلفن :

66180525
66184039
66184045
66184043

پیام خود را ارسال کنید